Социални умение за подрастващи 7-14

  • Разбиране за себе си
  • Ангажирано слушане
  • Гъвкавост
  • Саморегулация
  • Умения за водене на диалог
  • Отвореност за възприемане на различна гледна точка
  • Емпатия
  • Изграждане на здравословна увереност